Política de privacitat

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

 

 

Responsable
 

SERXAR, S.A.U.

 

Finalitat
 

Utilitzem les seves dades per atendre consultes, així com per, en el seu cas, enviar-li comunicacions personalitzades.

 

Legitimació
 

La legitimació pel tractament de les seves dades resideix en el consentiment exprés de l’usuari amb SERXAR, S.A.U.

Destinataris
 

Les seves dades seran tractades per tercers col·laboradors que treballen amb SERXAR, S.A.U.

 

     Drets
 

Té dret a accedir, rectificar, suprimir, oposar-se, limitar i sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals.

Informació addicional
 

Pot consultar informació addicional i detallada sobre com gestionem les seves dades personals i els drets dels quals disposa, consultant el text complet de la Política de Privacitat que segueix a continuació, així com la Política de Cookies .

 

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

 

SERXAR, S.A.U. es compromet, en qualitat de Responsable del Tractament de les seves dades personals, a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries a fi de garantir que el tractament de les seves dades és conforme amb les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 (d’ara endavant, “RGPD”) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en davant, Llei orgànica 3/2018).

 

SERXAR, S.A.U. tracta les seves dades personals de manera lícita i lleial, assegurant-se que reben la protecció adequada i que no són objecte d’utilització indeguda. Així mateix, la voluntat d’SERXAR, S.A.U. és la de ser transparent en l’àmbit de la gestió de les dades personals dels seus clients i usuaris, posant a la seva disposició tota la informació necessària sobre la recopilació i tractament de les seves dades.

 

Per tant, l’objectiu de la present Política de Privacitat és informar-lo sobre qui tractarà les seves dades personals, per què recollim aquestes dades, durant quant temps conservarem les dades recollides, a qui les cedirem i quins són els seus drets en el present àmbit.

 

En facilitar-nos la seva informació personal i utilitzar el nostre Lloc web, entenem que ha llegit i comprès la informació en matèria de protecció de dades de caràcter personal exposada en la present Política de Privacitat i en la Política de Cookies.

 

 

  1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

 

El Responsable del Tractament de les seves dades personals és:

 

Denominació social: SERXAR, S.A.U.

N.I.F: A59161158

Telèfon: 938 464 941

Direcció postal:  Carrer Tarragona 20. 08402, Granollers (Barcelona).

Correu electrònic: serxar@serxar.com

 

 

  1. AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

 

Depenent dels productes, serveis o funcionalitats sol·licitades pels clients i usuaris, SERXAR, S.A.U. necessitarà tractar amb unes dades o altres que, en general, seran les següents:

 

– Dades identificatives i de contacte: nom, cognoms, telèfon de contacte, adreça postal, correu electrònic, entre d’altres;

 

Dades recollides automàticament: en interactuar amb el nostre Lloc web, certes dades de navegació es recopilen automàticament. Aquesta informació es recapta a través de cookies, la regulació de les quals queda detallada a la Política de Cookies de SERXAR, S.A.U.

 

La informació que podem recollir automàticament fa referència a la seva utilització del nostre Lloc web i als dispositius que utilitza per a accedir i interactuar amb aquests. Algunes de les dades que recopilem són: l’adreça IP, el programa de navegació que utilitza, la data i hora de l’accés al Lloc Web, l’adreça d’Internet de la web per la qual va accedir al nostre Lloc Web, informació sobre les pàgines visitades per l’usuari dins del Lloc Web i el temps de navegació en cada pàgina; entre d’altres.

 

Les dades personals recopilades són tractats per a les següents finalitats:

 

Anàlisi de la qualitat: realitzar enquestes sobre la satisfacció dels clients i usuaris en relació amb la qualitat dels productes i serveis oferts per SERXAR, S.A.U.;

 

Atenció a clients i usuaris: canalitzar i atendre les seves sol·licituds, consultes i reclamacions per a la seva gestió i resolució;

 

Millorar l’experiència de l’usuari en el Lloc Web: realitzar estudis analítics i estadístics sobre com els usuaris naveguen pel Lloc web de SERXAR, S.A.U.

 

 

  1. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER Al TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

 

La base legal que ens permet tractar les seves dades personals depèn de la finalitat per la qual les tractem, tal com es detalla a continuació:

 

Anàlisi de la qualitat. La legitimació del tractament de les seves dades resideix en l’interès legítim de SERXAR, S.A.U. per analitzar el grau de satisfacció dels clients i usuaris, a l’efecte de poder oferir-los productes i serveis de la millor qualitat;

 

Atenció a usuaris i clients. La legitimació del tractament de les seves dades resideix en l’interès legítim de SERXAR, S.A.U. per atendre les seves sol·licituds i reclamacions, per poder atendre’l adequadament i resoldre les seves peticions. En cas de consultes relacionades amb l’exercici dels seus drets reconeguts legalment en matèria de protecció de dades, SERXAR, S.A.U. requereix el tractament de les seves dades per complir amb les obligacions legals que la vinculen en el present àmbit;

 

Millorar l’experiència de l’usuari en el Lloc Web de SERXAR, S.A.U. La legitimació del tractament de les seves dades resideix en l’interès legítim de SERXAR, S.A.U. per conèixer el grau de satisfacció dels usuaris i adoptar les mesures correctores oportunes per millorar la qualitat dels nostres serveis.

 

 

  1. DURANT QUANT TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

 

Les seves dades personals seran degudament conservades durant el temps imprescindible per poder ser utilitzades segons la finalitat per la qual van ser recaptades.

 

Les dades personals s’emmagatzemaran, aplicant les mesures de seguretat idònies per garantir la seva exactitud i integritat, mentre que el seu tractament resulti necessari per a la finalitat per la qual van ser recollides o mentre vostè no exerceixi el seu dret de supressió o limitació del tractament.

 

En aquests supòsits, mantindrem bloquejada la seva informació personal, sense donar-li cap tractament i durant els terminis previstos legalment, per atendre eventuals responsabilitats i poder acreditar el compliment de les nostres obligacions legals i contractuals. Posteriorment, SERXAR, S.A.U. eliminarà definitivament les seves dades personals.

 

 

  1. AMB QUI PODEM COMPARTIR LES SEVES DADES?

 

Les seves dades personals seran tractades per membres de SERXAR, S.A.U. que actuen en nom de l’organització i en relació amb els quals s’han perfeccionat els corresponents contractes, en els quals es recullen obligacions específiques de confidencialitat i de gestió diligent de dades personals conforme la legislació en el present àmbit.

 

En determinats casos, a fi de poder complir amb les finalitats exposades en la present Política de Privacitat, SERXAR, S.A.U. necessitarà compartir les seves dades personals amb altres companyies del Grup i amb els següents tercers:

 

– entitats financeres

– proveïdors de serveis tecnològics i d’analítica;

– proveïdors i col·laboradors de serveis de logística, transport i lliurament, i/o establiments col·laboradors d’aquests;

– autoritats i organismes públics per a: atendre una ordre, citació o recerca judicial o per qualsevol altra causa requerida per llei; atendre possibles responsabilitats derivades del tractament de les dades personals; prevenir usos il·legals del nostre Lloc Web o violacions de les polítiques del nostre Lloc Web; fer front a reclamacions de tercers; contribuir a la prevenció i recerca de supòsits de frau; entre d’altres.

 

Aquests tercers col·laboradors únicament tenen accés a la informació personal necessària per dur a terme els corresponents serveis i se’ls exigeix que no la utilitzin per a una altra finalitat diferent a la sol·licitada. SERXAR, S.A.U. també exigeix a aquests tercers el mateix grau de protecció i confidencialitat que nosaltres apliquem en la gestió de la seva informació personal. Així mateix, tots ells estan subjectes a les obligacions previstes en els seus respectius contractes de tractament de dades perfeccionats amb SERXAR, S.A.U.

 

 

  1. QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?

 

Està legitimat per exercitar els següents drets en relació amb el tractament de les seves dades personals:

 

Accés (art. 15 RGPD): permet obtenir determinada informació sobre les finalitats per a les quals s’estan tractant les seves dades, els destinataris als quals es comuniquen o les categories de dades que estan sent tractades, entre d’altres.

 

Rectificació (art. 16 RGPD): permet dirigir-se al Responsable del tractament per modificar aquelles dades personals que fossin inexactes i per completar les que fossin incompletes.

 

Supressió (art. 17 RGPD): permet sol·licitar la supressió, sense dilació indeguda, de les seves dades personals que estiguin sent tractades pel Responsable.

 

Limitació del tractament (art. 18 RGPD): permet obtenir del Responsable la limitació del tractament de les seves dades.

 

Portabilitat (art. 20 RGPD): li permet rebre les seves dades personals o que les mateixes siguin enviades a un tercer, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica.

 

Oposició (art. 21 RGPD): li permet oposar-se al tractament de les seves dades realitzades pel Responsable. No obstant això, només pot exercir aquest dret enfront de tractaments emparats per la base legítima d’un interès públic o un interès legítim del Responsable.

 

6.1. COM PUC EXERCIR ELS MEUS DRETS?
Per poder exercir els seus drets en matèria de protecció de dades, SERXAR, S.A.U. posa a la seva disposició els següents mitjans:

 

– Mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la Societat [Carrer Tarragona 20. 08402, Granollers (Barcelona)], indicant el motiu de la seva sol·licitud i el dret que desitja exercitar, havent d’adjuntar fotocòpia del DNI o document equivalent que acrediti la identitat del sol·licitant;

 

– Enviant formulari emplenat i signat, havent d’adjuntar fotocòpia del DNI o document equivalent que acrediti la identitat del sol·licitant, a l’adreça de correu electrònic: serxar@serxar.com

 

A continuació, es faciliten els formularis per a poder exercir els diferents drets:

 

 

Així mateix, té dret a dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.agpd.es/portalwebagpd/index-ides-idphp.php) per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les seves dades personals.

 

 

  1. CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

La present Política de Privacitat està subjecta a revisió contínua per part de SERXAR, S.A.U., modificant-se sempre que resulti necessari a fi d’adaptar-la a l’actualitat legislativa de cada moment o a qualsevol variació en el nostre Lloc Web.

En cas que l’actualització de la Política impliqui un canvi substancial en el tractament de les seves dades personals, li notificarem aquesta modificació a través del nostre Lloc Web (mitjançant un banner, un pop-up o una notificació push) a l’efecte de que pugui revisar-la i valorar-la.

Per això, li recomanem revisar periòdicament la Política de Privacitat per mantenir-se informat sobre qualsevol novetat relacionada amb el tractament de les seves dades personals.