Avís legal i privacitat

Aquest document regula l’ús de el servei que SERXAR, S.A.U facilita als usuaris d’Internet. La utilització d’aquest lloc web suposa l’acceptació d’aquestes condicions, que en qualsevol moment podran ser modificades per SERXAR, S.A.U.

 

Dades fiscals:

Serxar SAU
C/Tarragona, 20
93 846 49 41
08402 GRANOLLERS
‐ serxar@serxar.com ‐
Registre Mercantil de Barcelona Tom 20092 Llibre 0 Foli 184 Secció General Full B‐1060, inscripció 2 – NIF A‐59161158

 

Protecció de dades

SERXAR, S.A.U té com un dels seus objectius protegir la seva informació a Internet, a l’igual que es protegeix tota informació de caràcter personal que arriba a la nostra empresa.
L’usuari podrà visitar la nostra pàgina web i consultar tota la informació en ella recollida, deixar les seves dades personals lliurement en aquells casos en què els siguin sol·licitats.
En el cas que l’usuari accedís a donar-nos les seves dades personals nosaltres no els divulgarem ni cedirem a tercers, a excepció de les empreses membres de el grup SERXAR, S.A.U i aquells casos que quedin recollits per llei.
SERXAR, S.A.U utilitzarà aquestes dades personals d’acord amb la finalitat per a la qual han estat demanades, mantenint uns nivells de seguretat en la protecció de les citades dades d’acord amb les lleis vigents. Així mateix ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals legalment requerits per llei, instal·lant tots els possibles mitjans al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, i accés no autoritzat a ells, comprometent-se a tractar totes les dades facilitades pels visitants del seu lloc web a internet amb total confidencialitat.

Qualsevol dada serà inclòs en un fitxer conservat amb la deguda confidencialitat i seguretat d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre.
L’usuari podrà en tot moment accedir a les seves dades, modificar-les o cancel·lar-les, i això ho podrà fer mitjançant correu electrònic a serxar@serxar.com

 

Propietat Intel·lectual

Aquest lloc web i els seus continguts es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial.
Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web sense el permís exprés i per escrit de SERXAR, S.A.U

 

Informació Llei 34/2002

En compliment amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació, les dades d’informació general d’aquest lloc web són:

Informació referent a l’ús de l’adreça de contacte oferta en la pàgina web

L’enviament d’un correu electrònic utilitzant les adreces de contacte que apareixen a la pàgina implica el consentiment exprés de l’usuari per a l’ús per SERXAR, SAU, de la seva adreça de correu electrònic per tal de donar resposta a la seva consulta, mantenir la relació comercial i rebre a través de la mateixa informació i publicitat de productes i serveis del nostre grup d’empreses.

 

Clàusula de drets d’autor i drets de propietat industrial

Correspon a SERXAR, S.A.U l’exercici exclusiu dels drets d’autor referents a aquesta pàgina web i qualsevol acte de distribució o comunicació pública, reproducció o emmagatzematge total o parcial, s’ha de fer amb el previ consentiment dels responsables SERXAR, S.A.U.
Aquesta pàgina web pot contenir enllaços (links) a altres pàgines web gestionades per tercers. L’objectiu d’aquests enllaços és el de facilitar als usuaris d’altres fonts d’informació existents a la xarxa que puguin ser d’interès. SERXAR, S.A.U no es fa en cap cas responsable de la informació referenciada en aquests links per la qual cosa l’usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat a l’contingut i en les condicions d’ús que regeixin en els mateixos.
SERXAR, S.A.U no garanteix que el seu lloc web es trobi sempre operatiu, ni que els seus continguts siguin complets o exactes de forma permanent.
SERXAR, S.A.U no es fa responsable dels danys o perjudicis, directes o indirectes, derivats de l’ús o de la informació descrita en aquest lloc web.
Per tant, SERXAR, S.A.U es reserva el dret de modificar les especificacions dels productes i serveis d’aquest lloc web.

 

Llei aplicable i fur

Aquestes Condicions Generals es regiran per la llei espanyola. Per a qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de l’aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les Condicions Generals, l’Empresa i els usuaris, amb renúncia expressa al seu fur propi, es sotmeten a el dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.