Aviso legal

AVÍS LEGAL

 

Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem els usuaris de les nostres dades:

 

Denominació Social: SERXAR, S.A.U.

Domicili Social: Carrer Tarragona 20. 08402, Granollers (Barcelona).

C.I.F.: A59161158

Direcció de correu electrònic: serxar@serxar.com

Telèfon: 938 464 941

Lloc Web: www.serxar.cat

Registre Mercantil de Barcelona: Registro Mercantil de BARCELONA Tomo 20092, Folio 188, Sección 8, Hoja B-1060.

 

 

  1. OBJECTE

 

El present Avís Legal té com a objectiu informar a tots els usuaris sobre la configuració i Condicions d’Ús del Lloc web (www.serxar.cat) de SERXAR, S.A.U.D’aquesta manera, SERXAR, S.A.U.compleix amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE).

 

El present Avís Legal està subjecte a revisió contínua per part de SERXAR, S.A.U., modificant-se sempre que resulti necessari a fi d’adaptar-ho a l’actualitat legislativa de cada moment o a qualsevol variació en el nostre Lloc Web. Per això, li recomanem revisar periòdicament aquest document per a mantenir-se informat sobre qualsevol novetat relacionada amb la configuració i ús del Lloc Web.

 

 

  1. ACCEPTACIÓ DE L’USUARI

 

L’accés i ús del Lloc Web li atribueix la condició de “usuari”. Des d’aquest accés i/o ús, es considera que l’usuari accepta de manera absoluta i sense reserves les normes i condicions d’ús previstes en el present Avís Legal. Si l’usuari decideix no acceptar qualsevol de les referides normes o condicions, o manifesta algun tipus de reserva, ha d’abstenir-se d’accedir i/o utilitzar el nostre Lloc Web.

 

  1. CONDICIONS D’ACCÈS I ÚS DEL LLOC WEB

 

3.1.          Caràcter gratuït d’accés al Lloc Web

 

L’accés i ús del Lloc Web de SERXAR, S.A.U.té caràcter gratuït per a tots els usuaris. En el cas que hi hagi una àrea del Lloc Web estigui sotmesa a pagament, s’informarà a l’usuari degudament.

 

3.2.          Obligació de fer un ús correcte del Lloc Web

 

L’usuari es compromet a utilitzar el Lloc Web conforme a les disposicions del present Avís Legal, havent d’abstenir-se de realitzar les següents accions:

 

–            dur a terme activitats contràries a la Llei vigent, moral, als bons costums o a l’ordre públic establert, o amb finalitats il·lícites, prohibides o lesives de drets i interessos de SERXAR, S.A.U.o de tercers (especialment, drets de propietat intel·lectual, industrial o anàlegs).

–            utilitzar el Lloc Web o part del mateix en altres llocs web privats o comercials, així com establir enllaços o enllaços al Lloc Web o a algun dels seus continguts (excepte autorització expressa i per escrit de SERXAR, S.A.U.).

–            falsejar la identitat de l’usuari o suplantar la d’un tercer, així com facilitar dades falses en l’emplenament de formularis i altres documents d’anàloga naturalesa. Serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a SERXAR, S.A.U. permanentment actualitzada, sent a més l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que pogués causar a SERXAR, S.A.U. o a tercers per això.

–            utilitzar codis maliciosos o programes informàtics que puguin interrompre, obstaculitzar, inutilitzar o directament danyar el Lloc Web, els seus continguts o serveis i els equips, sistemes i xarxes que els donen suport.

 

Els continguts i serveis oferts a través del Lloc Web estan destinats per a ser utilitzats per persones majors d’edat.

 

SERXAR, S.A.U.es reserva el dret a denegar discrecionalment a qualsevol usuari l’accés al Lloc web, els seus contingut i serveis, si existeixen indicis que els ha utilitzat o els utilitzarà infringint les disposicions del present Avís Legal. SERXAR, S.A.U.conservarà tots els altres drets addicionals que poguessin correspondre-li enfront de l’usuari, especialment els referents a l’inici de procediments judicials penals o civils.

 

 

  1. RESPONSABILITATS

 

L’usuari utilitza el Lloc Web pel seu propi compte i risc. Mitjançant el seu accés, l’usuari s’obliga a utilitzar el Lloc web conforme a la Llei i les disposicions del present Avís Legal, responent enfront de SERXAR, S.A.U. i enfront de tercers de qualsevol mal o perjudici que pogués causar-se a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

 

SERXAR, S.A.U. proporciona als seus usuaris l’accés al present Lloc Web, els seus continguts i serveis amb un nivell de competència i diligència raonable. En aquest sentit, el present Lloc Web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. A més, el Lloc Web utilitza cookies per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al seu correcte funcionament i visualització. Per a obtenir més informació sobre les cookies que gestiona SERXAR, S.A.U., l’usuari pot accedir a la Política de Cookies.

 

No obstant això, SERXAR, S.A.U.no pot oferir garanties ni fer-se responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de:

 

–            la falta de disponibilitat o efectiu funcionament del Lloc Web, dels seus serveis i continguts a causa de circumstàncies alienes al control de SERXAR, S.A.U.

–            accions necessàries per dur a terme operacions de millora, manteniment o anàlogues del Lloc Web.

–            fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei, així com altres circumstàncies esdevingudes per cas fortuït o força major.

–            continguts publicitaris o ofertes que pogués albergar el Lloc Web, sent els anunciants o oferents els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió en el Lloc Web compleix amb la normativa legal aplicable. SERXAR, S.A.U.no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin presentar aquests continguts.

–            informació publicada en el Lloc Web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

–            errors de seguretat que puguin causar-se en el sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), a conseqüència de la presència de virus en el dispositiu de l’usuari utilitzat per a la connexió al Lloc Web.

–            un ús del Lloc Web, dels seus serveis i continguts, il·lícit, negligent, fraudulent o contrari al present Avís Legal.

–            l’incompliment o la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels productes o serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris a través del Lloc Web.

 

El Lloc Web pot contenir enllaços a altres llocs web i incorporar informació o serveis de tercers, a fi de facilitar l’accés de l’usuari a informació d’empreses col·laboradores. SERXAR, S.A.U.no exerceix control algun sobre els mateixos i no es responsabilitza del seu contingut ni funcionament. SERXAR, S.A.U. únicament ofereix a l’usuari aquests enllaços i informació o serveis per a la seva comoditat, sent responsabilitat del mateix llegir i acceptar les Condicions d’Ús i Política de Privacitat publicats en els llocs web o aplicacions vinculats.

 

  1. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

SERXAR, S.A.U., en qualitat de titular i responsable del present Lloc Web, informa a tots els usuaris que hagin facilitat o tinguin intenció de facilitar les seves dades personals, que aquestes seran tractades per SERXAR, S.A.U. conforme a la normativa legal de referència en matèria de protecció de dades, això és, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre.

 

A aquest efecte, les dades personals dels usuaris seran tractades de conformitat amb els principis de licitud, lleialtat, transparència, limitació de la finalitat, minimització de dades, exactitud, integritat i confidencialitat, respectant al mateix temps la resta d’obligacions i garanties establertes en la citada normativa legal.

 

Per a obtenir més informació sobre com gestionem les dades personals dels usuaris, consulti la nostra Política de Privacitat.

 

  1. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

 

La totalitat dels continguts del Lloc Web (textos, fotografies, gràfics, imatges, tecnologia, programari, links, continguts audiovisuals, disseny gràfic, codi font, etc.), així com les marques i altres signes distintius, són propietat de SERXAR, S.A.U. o de tercers amb els quals es col·labora, sent aquests els titulars dels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no adquirint l’usuari cap facultat sobre ells pel simple accés i ús del Lloc Web.

 

Queda prohibida la utilització, reproducció, distribució, comunicació pública i transformació dels continguts del Lloc Web de qualsevol manera per part de l’usuari, excepte en els casos contemplats legalment o expressament autoritzats per SERXAR, S.A.U. En aquest sentit, s’exceptua l’explotació dels continguts que sigui expressament autoritzada per SERXAR, S.A.U. als seus clients o proveïdors en virtut del corresponent contracte, així com l’ús personal i privat dels continguts d’accés lliure i gratuït existents en el Lloc Web.

 

Qualsevol ús dels continguts del Lloc Web que incompleixi l’anterior obligació, es considerarà un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de SERXAR, S.A.U. o de tercers, podent ser denunciat i perseguit per tots els mitjans legals.

 

A fi de poder realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles vulneracions dels drets de propietat intel·lectual o industrial de SERXAR, S.A.U. o dels seus legítims titulars, pot fer-ho a través de l’adreça de correu electrònic serxar@serxar.com

 

  1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

El present Avís Legal es regeix per la legislació espanyola, sent competents els jutjats i tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L’usuari, en virtut de l’acceptació de les previsions recollides en aquest Avís Legal, renúncia expressament a qualsevol fur diferent que per aplicació de la Llei vigent pogués correspondre-li.

 

No obstant això, si l’usuari presenta la condició de consumidor, les disposicions de l’Avís Legal estaran igualment subjectes a la corresponent legislació local aplicable, sotmetent-se conseqüentment qualsevol controvèrsia als tribunals competents del domicili de l’usuari.